Wednesday, June 17, 2015

Phooll Gayi Hain...

Aaj Modern Banan Layi...
Apni Boli Phool Gayo Hain.
Apna Desh Phool Gayi Hain..
Apna Pehnava Phool Gayi Hain...

Guru aan Di Baani... Phool Gayi Hai...
Oh Kurbani Phool Gayi Hain...
Shahdatan Phool Gayi Hain...
Guru aan Di Bakshi Nishani Phool Gayi Hai..

 Ek Waari Dekh le Tu
Apna Aap Hee Phool Gayi Hain...

No comments: